Randsfjorden,

Norges 4. største innsjø ligger i kommunene Nordre Land, Søndre Land, Gran og Jevnaker alle i Oppland. I nord har innsjøen tilsig

fra elvene Etna og Dokka. Randsfjorden er reguleret og vannføringen ut fra fjorden blir manøvert ved Bergerfoss. Vannet blir benyttet i flere kraftverk langs Randselva som har utløp til Tyrifjorden..

 

 Randsfjorden er en av de få vann som har fritt fiske, du trenger ikke fiskekort for sportsfiske.

 

Randsfjorden ligger 134 moh. og har et areal på 139,2 km². Den største dybden er ca.145 meter.

Lengden på Randsfjorden er 75 km. Lengden på strandlinjen runudt fjorden er 187,5 km.

Randsfjordferga krysser Randsfjorden mellom Horn og Tangen.

Randsfjorden er en fjordsjø som ble dannet av isen under og etter siste istid. Området utgjør en svakhetssone i jordskorpa på grunn av en forkastning, der østsiden har sklidd ned mens vestsiden er presset opp. Bergartslagene er dermed best bevart i øst der vi finner kambrosilurske skifre og i høyereliggende områder permiske lava bergarter. Disse lagene er erodert på vestsiden og vi finner prekambriskgrunnfjell.

Dokkadelta naturreservat er et ramsarområde på grunn av områdets betydning som biotop for trekkfugler og overvintrende vadefugler.

Randsfjorden var en viktig årsak til bosettingsmønsteretHadeland. Utenfor Eidsand ligger flere øyer, blant annet Kongeøya, Olav Trygvasons fødested i år 963, og Sandøya.

 

Snorre skriver at en gang kong Halvdan Svarte hadde vært på besøk på Hadeland, reiste han over Randsfjorden på vei hjem. Da gikk han gjennom isen med sin hest og slede, og druknet.

 

 

 

 

 

 

 

Randsfjorden-allmenn tilgjenlighet.

Kartlegging med forslag til hva som kan/bør gjøres.

 

Les Rapporten, klikk her.

 

 

Aksjer i Randsfjordbåt?

27.03.2015

Send en mail til post@randsfjorden.no så får du opplysninger tilbake.

En eksempelnyhet. Når du skal endre til din egen tekst, klikker du på knappen med en penn.