Randsfjorden-allmenn tilgjenlighet.

Kartlegging med forslag til hva som kan/bør gjøres.

 

Les Rapporten, klikk her.

 

 

En eksempelnyhet. Når du skal endre til din egen tekst, klikker du på knappen med en penn.

 

ÅRSMØTE 2014 - SAKSLISTE

 

Årsmøte i Randsfjorden Grunneierforening avholdes på Badstua mandag 9. mars 2015 kl. 19.00.

 

SAKSLISTE

1.      Godkjenning av saksliste og innkalling

2.      Valg av møteleder

3.      Valg av referent

4.      Valg av 2 til å underskrive protokollen

5.      Årsberetning 2014

6.      Regnskap 2014

7.      Tynningsfiske, Randsfjorden Samarbeidsråd, Randsfjordbåt AS, brygger langs fjorden,

         rydding langs fjorden

8.      Valg

 

                                             Det serveres mat etter årsmøtet!

                                             Vel møtt!

 

                                            Ole Helmer E Bjørlien

                                            Styreleder

 

 

 

 

 

                  

                                                                            

                                                   Klikk her for å få tilsendt prospekt!

 

 

 

 

 

Randsfjorden,

Norges 4. største innsjø ligger i Nordre Land, Søndre Land, Gran og Jevnaker kommuner, alle i Oppland. I nord har innsjøen tilsig

fra elvene Etna og Dokka. Randsfjorden er reguleret og vannføringen ut fra fjorden blir manøvert ved Bergerfoss. vannet blir benyttet i flere

kraftverk langs Randselva som har utløp til Tyrifjorden..

 

 

Randsfjorden er en av de få vann som har fritt fiske, du trenger ikke fiskekort for sportsfiske.

 

 

Randsfjorden er den fjerde største innsjøen i Norge og den nest største i Opplandfylke. Randsfjorden ligger i kommuneneJevnaker,

Randsfjorden ligger 135 moh. og har et areal på 139,2 km². Den største dybden er ca.130 meter

Randsfjordferga krysser Randsfjorden mellom Horn og Tangen.

Randsfjorden er en fjordsjø som ble dannet av isen under og etter siste istid. Området utgjør en svakhetssone i jordskorpa på grunn av en forkastning, der østsiden har sklidd ned mens vestsiden er presset opp. Bergartslagene er dermed best bevart i øst der vi finner kambrosilurske skifre og i høyereliggende områder permiske lava bergarter. Disse lagene er erodert på vestsiden og vi finner prekambriskgrunnfjell.

Dokkadelta naturreservat er et ramsarområde på grunn av områdets betydning som biotop for trekkfugler og overvintrende vadefugler.

Randsfjorden var en viktig årsak til bosettingsmønsteretHadeland. Utenfor Eidsand ligger flere øyer, blant annet Kongeøya, Olav Trygvasons fødested i år 963, og Sandøya.

Rundt innsjøen finnes flere golfbaner.

Snorre skriver at en gang kong Halvdan Svarte hadde vært på besøk på Hadeland, reiste han over Randsfjorden på vei hjem. Da gikk han gjennom isen med sin hest og slede, og druknet.