Utsikt over Røykenvika, sett fra Dæhlen, Brandbu

 Fiskeressurser.

Randsfjorden er leveområde for 11 ulike fiskeslag (Høitomt 2006). Størst verdi som matfisk har sik, gjedde, abbor, røye og ørret. Tidligere tiders fiske med bruk av flytegarn, not, mjæl og bunnsatte garn utnyttet disse ressursene i betydelig grad. Eksempelvis sto flytegarnfisket i Randsfjorden for et årlig uttak på 10 000 – 20 000 kg sik på 1980-tallet, mens notfiske på gytevandrende sik i Dokkaelva ga avkastning på opptil 13 000 kg/år i samme tidsrom (Lindås 1996). I tillegg ble det fanget betydelige mengder av de øvrige artene (spesielt gjedde), men hvor fangststatistikk ikke foreligger.

Fiske som matauk er nå imidlertid sterkt redusert, og spesielt artene sik, gjedde og abbor har et betydelig uutnyttet potensial. Beregninger viser for eksempel at sikbestanden i Randsfjorden vil kunne tåle et årlig uttak på minst 40 000 kg (Lindås 1996). For å holde god kvalitet (kondisjonsfaktor og vekt) på siken i Randsfjorden er det av avgjørende betydning å øke uttaket av dette fiskeslaget (Lindås 1996). Etter at flytegarn- og notfisket tok slutt har denne utviklingen vært negativ (kondisjonsfaktoren har endret seg fra 1,00 i 1978 til 0,70 i 1995). Nedgangen i størrelse og kvalitet på siken i Randsfjorden skyldes trolig at bestandstettheten har blitt for stor i forhold tilnæringsgrunnlaget i innsjøen. Undersøkelser i 2007 viser at siken i Randsfjorden nå har en svært høy parasitteringsgrad (Atle Rustabakken, pers.medd).

 

Randsfjorden har stammer av storvokst gjedde, ørret (storaure) og røye. Disse artene oppnår betydelig vekt og er attraktive sportsfiskeobjekter. Storaure fiskes av sportsfiskere både i tilløpselva Dokka/Etna og ved dorging i selve Randsfjorden. Røya lever store deler av sin livssyklus på dypt vann men er ettertraktet sportsfisk som fiskes målrettet av interesserte fiskere. Foruten ørret og røye drives også et utstrakt sportsfiske på abbor og gjedde, hvorav sistnevnte oppnår vekt på over 10 kg i Randsfjorden.

Notfiske i Dokkaelva. Foto Geir Høitomt

 

otfNotfiske 2iske sik.. Foto: Geir Høitomtlering a2Notfiske sik.. Foto: Geir Høitomtv motorferdsel, friluftsarealer og kraftverksreguleringer.

RG skal i sitt arbeide søke å tilgodese så vel grunneierenes interesser, samt de interesser den ikke jordeiende befolkning har til å drive fiske og friluftsliv.

 

RG ble reorganisert i 2007 med nytt styre. Foreningen ble registrert i 

 

 

isking av sik blir igangsatt sommer/høst 2008.

Foreningen har 235 medlemmer pr. 1. januar 2010.

 

 Styre 2007/2008/2009

 

Leder            Lars W. Grøholt  
Sekretær  Ole Helmer Bjørlien
Kasserer  Ingvald Eid
Styremedlem  Iver T. Stastad
Styremedlem

Er du medlem?

Medlemskap i Grunneierforeningen

09.02.2010

Randsfjorden Grunneierforening har pr. i dag 235 medlemmer. Medlemskapet følger eiendomen, ikke eieren.

Har du strandlinje til Randsfjorden og er usikker på om du er medlem kan du sende oss en mail fra "Kontakt oss" og oppgi kommune, g.nr. og b.nr.

Vi kan da opplyse om din eiendom er medlem.